ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ

Amacımıza ulaşabilmek için oluşturduğumuz şirket politikamız ;

-Emniyet ve Çevre mükemmeliyetine ulaşacak ve sürekli gelişimi sağlayacak bir yönetim sistemi oluşturulur ve uygulanır.

-Emniyet ve Çevre Koruma ile ilgili konularda kesinlikle taviz verilmez, titizlikle ve öncelikle uygulanması sağlanır..

-Gemi personelinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda çalışmasını sağlamak maksadıyla tüm kaynaklar seferber edilir..

-Yönetim sistemimizin her kademesinde risk analizi yapılır ve tanımlanmış tüm risklere karşı proaktif emniyet tedbirleri alınır..

-Acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunacak şekilde gereken ön tedbirlerin alınması sağlanır.

-Tüm personelde emniyet ve çevre koruma bilincinin oluşturulmasına yönelik her türlü tedbir alınır ve uygulanır.

-Ofis ve gemi üst yönetiminin yönetim becerilerinin devamlı olarak geliştirilmesi sağlanır.

-Eğitim, talim ve aşinalık prosedürleri ile çek listler oluşturularak kontrolün en üst düzeyde tutulması sağlanır.

-Şirket gemilerinin bakım – tutum standartları en üst düzeyde tutulur.

-Karada ve gemilerimizde uygun yeterlilikte, vasıfta ve kalitede eleman istihdam edilir.

 • EMNİYET POLİTİKASI
 • Gemide can ve mal emniyeti birinci önceliğe haizdir.

  Gerek ulusal ve gerekse uluslararası kurallar ve regülasyonlar ile belirlenen emniyet kurallarına kesinlikle riayet edilir.

  Gemideki tüm faaliyetlerde emniyet unsuru öncelikle ele alınır ve bu konuda kesinlikle taviz verilmez.

  Gemi emniyetini, can ve mal emniyetini zaafiyete düşürecek hiçbir harekete müsaade edilmez.

  Emniyet ile ilgili tüm sistem ve ekipmanların tam ve eksiksiz olması, kontrollerinin zamanında yapılması sağlanır..

  Eğitim faaliyetlerinde öncelik emniyet ile ilgili konulara verilir..

  Emniyet ile ilgili role talimlerine tüm personelin fiilen iştiraki sağlanır.

  Gemide müsaade edilen mahaller dışında kesinlikle sigara içilmez.

  Yangınla mücadele ekipmanlarının, seyyar ve sabit yangın söndürme ve alarm sistemlerinin her an kullanıma hazır durumda bulundurulması sağlanır.

  Limanlarda geminin fiziki emniyetini sağlamak üzere gerekli ve yeterli tedbirler alınır.

 • ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI
 • Çevre koruma mükemmeliyetini ve sürekli gelişmeyi sağlayacak bir yönetim sistemi tesis edilir.

  Çevre koruma etkisini maksimuma çıkaracak ve kirliliği minimize edecek gerekli ve yeterli bütün koruyucu ve önleyici tedbirler alınır ve her zaman teşvik edilir.

  Çevreyle ilgili tüm konu ve faaliyetler öncelikle ele alınır, desteklenir ve bu çerçevede hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaz.

  Çevre yönetim sisteminin etkin olarak uygulanması maksadıyla gerekli tüm deniz ve kara kaynakları seferber edilir.

  Çevre ile ilgili acil durumlara daima hazırlıklı olunur.

  Kara, deniz ve hava ile ilgili çevresel korumayı sağlayacak tüm ulusal ve uluslararası yasal kural ve düzenlemelere tam olarak uyulur.

  Tüm şirket ve gemi çalışanlarının çevresel korumayı sağlamaya yönelik görev ve sorumluluklarının yürürlükteki prosedürler çerçevesinde tespiti ve etkin olarak uygulanması sağlanır.

  Çevre korumayla ilgili eğitim standartları en üst seviyede tutulur ve idame edilir.

  Gerek şirket ve gerekse gemi personelinin özellikle çevre korumayla ilgili acil durumları kapsayan bilgi ve becerilerinin, bölgesel ve uluslararası kaidelerin gereklerine uyacak şekilde eksiksiz ve mükemmel olarak geliştirilmesi temin edilir.

  Çevre korumayla ilgili sistem ve ekipmanların kondüsyonları ve standartları en üst düzeyde tutulur ve idame edilir.

  Çevre yönetim sisteminin her kademesinde risk analizi yapılır ve muhtemel risklere karşı önleyici tedbirler alınır.

  Gemilerde ve ofiste, çevre koruma bilincine sahip, uygun yeterlilikte personelin istihdam edilmesi sağlanır.

  Çevre yönetim sistemini gözden geçirme toplantılarında 3. partilerin çevreyle ilgili görüş ve önerileri dikkate alınır.

  Şirket çevre politikasının tüm şirket çalışanlarına ve ilişkide bulunulan 3. partilere tebliğ edilmesi sağlanır.

 • SAĞLIK HİJYEN VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • Sağlık ve Hijyen ile ilgili, gerek ulusal ve gerekse uluslararası kanun, kural ve regülasyonlarla belirlenmiş olan tüm tedbirlerin alınması ve uygulanması sağlanır.

  Gemilerdeki revir olanakları en üst seviyede tutulur ve idame edilir.

  Gemi personelinin periyodik olarak sağlık kontrolleri yaptırılır.

  Sağlık ve fiziki yeterlilik açısından denizde çalışmaya elverişli olmayanlar gemide görevlendirilmez.

  Personelin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda görev yapmalarına yönelik gerek gemilerde ve gerekse karada her türlü tedbir alınır ve düzenlemeler yapılır.

  Gemilerde görev yapan tüm personele “İlk Yardım” konusunda uygulamalı ilave eğitimler verilir.

  Kaza, yaralanma ve meslek hastalıklarının azaltılmasına çalışılacağı taahhüt edilmiştir.

 • UYUŞTURUCU VE ALKOL POLİTİKASI
 • Şirket, tüm çalışanları için emniyetli, sağlıklı ve üretken bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

  Şirket uyuşturucu ve alkolün, personelin görevlerini yerine getirme kabiliyetlerini zayıflattığını bilmektedir.

  Bu özellikle görevleri, kendileri ve diğerleri için emniyet ve sağlık açısından riskler taşıyanlar için geçerlidir. Gemi personelinin herhangi bir hataya veya kaza sonucu can kaybına, yangın veya çevre kirliliğine yol açmaması için, gerekli tüm kontrol ve denetimlerin yerine getirilmesini şirket sağlayacaktır.Bir geminin sürekli, her an harekete geçmeye hazır etkili personel gerektiren karışık bir sistem olduğu unutulmamalıdır.

  Şirket, bu sebepten ötürü şu konuları belirtmeyi önemli görmüştür:

  -Mürettebat üyelerinin uyuşturucu bulundurması, kullanması, dağıtma veya satması kesinlikle yasak olup aksi halde derhal sözleşmesi feshedilecektir.

  -Şirket gemilerinde alkol bulundurma, kullanma, dağıtım veya satma Şirket’ in bu konu ile ilgili talimatlarına bağlıdır.Bu talimatların kötüye kullanımı disiplin cezalarına yol açacaktır. Uyuşturucu veya alkol yüzünden işe uygun olmamak kesinlikle yasaktır ve derhal sözleşmesinin feshedilmesi ile sonuçlanacaktır.

  - Alkol veya uyuşturucu kullanmış olan personelin, geminin emniyetini, mürettebatın sağlığını ve çevre kirliliği riskinden ötürü görevlerini yerine getirmesine izin verilmemelidir.

  - Kılavuz kaptan, ofis personeli, misafir, kumanyacı, acente yetkilileri ve gemideki diğer kişilerden, alkol ve uyuşturucu bulundurma, kullanma, dağıtma ve satma konusundaki şirket talimatlarına aynen uymaları istenmelidir.Bu politikaya uymayanlar gemiden uzaklaştırılarak, gelecekte de şirketin gemilerine girmeleri engellenmelidir.

  GEMİDE KONTROL

  Caydırma Önlemleri:

  Uyuşturucu kaçakçılığını ve gemi mürettebatı tarafından aşırı alkol tüketimini önlemek amacıyla şirket tarafından önlemler alınmıştır.

  Ani Uyuşturucu Ve Alkol Testleri

  Ani uyuşturucu testleri bir yılı geçmeyen sürelerde gemiye sağlık ekibi çağrılarak yapılır. Özellikle alkol testi Kaptan tarafindan gerek görüldüğünde daha sık aralıklarla gemice gerçekleştirilir. (örneğin görevli zabit yük operasyonuna başlamadan önce veya sonra) Bu prosedürün ve testin ne zaman, nerede ve kime yapılacağı Kaptan’ın sorumluluğundadır. Kaptan şu durumlarda test yapılmasına karar verebilir:

  - Uyuşturucu veya alkolün kullanıldığına dair şiddetli bir kuşku varsa

  - Gemide bir kaza olduktan sonra ( örneğin çatışma, yangın, oturma, kirlilik veya diğer ciddi bir kaza )

  - Kişinin görevinin diğerlerine, gemi veya çevreye risk taşıdığı durumlarda

  Kanuni olarak gerektiğinde

  Test sonucunun pozitif olması (OCIMF’de belirlenen limitlerin üzerinde) veya uyuşturucu ve alkol testinin reddedilmesi durumunda kişinin sözleşmesi feshedilecektir.

  Laboratuarda yapılan testlerin sorumluluğu doktora aittir.

  Gemide yapılan alkol testlerinde ise oran ne olursa olsun ofise raporlama yapılacaktır.

  Emniyet Önlemleri

  Gemi limanda veya demirde iken gemiye uyuşturucu sokulmasını önlemek amacıyla şu emniyet kurallarına uyulmalıdır :

  Gemi borda iskelesi ve / veya güvertesinde emniyet kontrolü (ISPS Kod gereği)

  Yetkisi olmayan gemi ve / veya dalgıçların gemiye yaklaşmalarını kontrol etmek. Böyle bir durumda kaptan Liman Yetkililerine gemi civarında dalgıç veya diğer şüpheli kişilerin varlığını bildirecektir.

  Kaptan veya Şirket uyuşturucu ve alkol için ani arama yapılmasına karar verebilir

  Prosedür Ve Talimatlar

  Şirket Talimatları

  Şirket politikası olarak, personeli uyarmak amacıyla hazırlanan gerekli doküman düzenli olarak gemiye gönderilecektir.

  Şirket Bayrak Sirkülerlerini takip ederek gemiye düzenli olarak gönderecek ve uygulanacaktır. Bayrak Sirkülerleri gemi ve şirket tarafından dosyalanarak muhafaza edilecektir.

  Gemide Alkol Testi İle İlgili Talimatlar

  Gemide test alkol metre kullanılarak yapılacaktır.

  Alkol tüketimi ile ilgili aşağıdaki gereklere uyulacaktır :

  Hiç bir zaman kandaki alkol konsantrasyonu % 0.00 oranını aşmayacaktır.

  Test gemi Kaptanına 1. Zabit tarafından uygulanır.

  En az ayda 1 yapılması istenen testler , gerekli olduğuna karar verilen her durumda, kritik operasyonlar öncesi de ilgili personele yapılır..

  Uyuşturucu Testi İle İlgili Talimat

  Kan testine gerekçe olmadıkça, uyuşturucu testi idrar testi ile yapılacaktır.

  Test bilinen kara laboratuarlarında yapılacaktır.

  Kayıt Prosedürü

  Kayıt defteri Kaptan’ın sorumluluğunda olacak ve yapılan her alkol testinden sonra buraya tarih, zaman, personelin ismi, test sonucu ve test sorumlusunun imzası ile ismi kaydedilecektir.:

  Kara laboratuarında yapılan uyuşturucu testlerinin kayıtları ofiste özel bir dosyada tutulur ve bir nüshası gemiye gönderilir.

  Posterler

  Gemi yaşam mahallinde çeşitli yerlere alkol ve uyuşturucu kullanımının zararlarını gösteren posterler asılacaktır.

  Gemi yaşam mahallinde çeşitli yerlere şirket uyuşturucu ve alkol politikasını gösteren posterler asılacaktır.

  Şirket Kontrolleri

  Şirket, uyuşturucu ve alkol politikasının doğru uygulandığını ve testlerin düzenli olarak yapıldığını kontrol edecektir.

  Dağıtım ve Harcama

  Gemilerde her türde alkol kullanimi kesinlikle yasaktir.

  Mürettebat üyelerinin alkol bulundurması, kullanması, dağıtma veya satması kesinlikle yasak olup aksi halde derhal işten atılacaktır.

  Alkol Testlerinin Yürütülmesi

  Alkol testlerinin uygulanması esnasında aşağıdaki prosedür takip edilecektir.

  - Testi uygulamakla yükümlü personel ile gerekiyorsa şahidi ve testin uygulanacağı şahıs tüm diğer personelden ayrı bir bölgede yalnız olarak testi yapacaklardır,

  - Eğer test sonucu pozitif çıkarsa test sorumlu bir zabitin şahitliği altında tekrar edilecektir,

  - Teste tabi tutulan kişi kendi şahidini seçme hakkına sahiptir,

 • BAKIM-TUTUM POLİTİKASI
 • Tüm makina ve güverte ekipmanlarının bakım – tutumu için “Planlı Bakım Sistemi” geliştirilir ve uygulaması sağlanır.

  Emniyet ve Çevre korumayla ilgili kritik ekipman ve sistemler belirlenir ve her an faal olması sağlanır.

  Emniyet ve Çevre korumayla ilgili kritik ekipman ve sistemler belirlenir ve her an faal olması sağlanır.

  Gemiler için yedek parça kritik stok seviyeleri tespit edilir ve bu seviyelerin altına düşülmemesi sağlanır.

  Bakım – tutum faaliyetlerinde anlık önlemler değil, kalıcı ve uzun vadeli tedbirler alınır.

  Yapılacak bakım – tutum faaliyetlerinde, proaktif tedbirler ve önlemler alınarak her zaman olayların bir adım önünde bulunulması sağlanır.

  Bakım – tutum faaliyetleri öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm emniyet tedbirleri alınır ve bu konuda taviz verilmez.

  Yedek parça temininde orijinal veya muadili parçaların temin edilme yoluna gidilir.

 • PERSONEL POLİTİKASI
 • Teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uygulamalarını yapabilecek, gerektiğinde insiyatif kullanabilecek ve sorumluluk şuuru taşıyan personel yetiştirmeye yönelik faaliyetler planlanır ve uygulamaya konur.

  Şirket bünyesinde çalışan personelin eğitim standartını, uluslararası regülasyonlar ve kurallarda belirtilen yeterlilik seviyesine çıkaracak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler alınır.

  Ticari faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, konularında uzman ve deneyimli personel istihdam edilir ve kalıcılığını sağlamaya yönelik tedbirler alınır.

  Personel temininde daha önce şirket bünyesinde çalışmış, başarılı ve tecrübeli personele öncelik verilir.

  Şirketimizde "Grup Çalışması" konsepti tesis ve idame edilir.

  Personeli işe alma, terfi ve işten çıkarma kriterleri tespit edilir ve tavizsiz bir şekilde uygulanması sağlanır.

  Tüm görevler için kariyer planlaması yapılacak ve hem ofis hem de gemi personeli terfi için teşvik edilecektir.

 • EĞİTİM POLİTİKASI
 • Şirket hedef ve amaçlarına ulaşmada eğitimli personelin en büyük potansiyel güç olduğu düşüncesinden hareketle, gerek gemide ve gerekse karada eğitim faaliyetlerine öncelik verilir.

  Eğitim faaliyetlerinin sürekli ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasına yönelik planlamalar yapılır.

  Sektördeki eğitim faaliyetleri yakından takip edilir ve gerektiğinde konularında uzman personelin eğitim / kurs vermesi sağlanır.

  Sektördeki eğitim kurumları ile yakın bir ilişki tesis edilir ve ortak çalışmalar yürütülür.

  Gemide her görev ile ilgili görevbaşı eğitimleri planlanır ve uygulanır.

  Düzenli aralıklarla personelin eğitim seviyeleri kontrol edilir ve yetersiz görülenlere tamamlayıcı eğitimler verilir.

 • KALİTE POLİTİKASI
 • Uluslararası ticaret kural ve kaidelerine uygun olacak şekilde hizmet kalite standartları oluşturulur ve idame edilir.

  Ulusal ve Uluslararası denizcilik kaide, kural ve regülasyonlarına uygun olacak şekilde yönetim ve çevre koruma kalite standartları oluşturulur ve idame edilir.

  Müşteri memnuniyetini esas alacak şekilde tüm birimlerimizdeki hizmet kalitesi uluslararası standartlara çıkarılır. Şirket bünyesinde, en küçük birimden en üst seviyeye kadar tüm birimlerde yönetim ve çevre koruma kalite anlayışı oluşturulur ve geliştirilir.

  Kaliteyi arttırmaya yönelik yurtiçi ve yurtdışındaki tüm gelişmeler yakından takip edilir, sonuçlar şirket bünyesinde yayımlanır.

  Hizmet kalitesini azaltan unsurlar her kademede tespit edilir ve acil düzeltici önlemler alınarak, şirketin kalite standartı hiçbir zaman uluslararası standartların altına düşürülmez.

  Gerek hizmet, gerekse yönetim ve çevre koruma kalite prensiplerinin uygulamaları her kademede monitore edilir. Hiçbir yönetim kademesinde ve biriminde tespit edilmiş olan kalite standartlarından taviz verilmez.

  Kalite standartlarında devamlılık ve sürekli bir gelişme/iyileşme sağlanır.

 • DEĞİŞİM YÖNETİMİ POLİTİKASI
 • Prosedürlerde, gemi sistem/ekipmanlarında ve personelde yapılan değişikliklerde emniyet ve çevre güvenliği standartlarından kesinlikle taviz verilmez.

  Yapılan değişikliklerle ilgili risk analizi yapılır ve operasyonel riskler asgari seviyede tutulacak şekilde önlemler alınır.

  Yapılan değişiklikler yürürlükte olan ulusal ve uluslararası kural ve yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.

  Değişiklikler yürürlükte olan şirket politikaları ve standartlarıyla çelişmemelidir.

  Yönetim değişiklikleri ilgili klas kuruluşlarına onaylatılır.

  Yapılan değişikliklerle ilgili güncelleştirme işlemleri titizlikle yapılır ve takip edilir.

  Değişiklikler neticesinde meydana gelen / gelecek olası menfi oluşumları giderecek / hafifletecek önlemleri içermelidir.

  Değişiklikler sonucunda ortaya çıkması muhtemel eğitim ihtiyaçları tespit edilir ve önceden karşılanır.

  Değişikliklerden etkilenecek bölüm/departman/gemi vb. kurum ve kuruluşlar muhtemel değişim sonuçlarından haberdar edilir.

  Değişikliklerin etkilerini anlatmak amacıyla intibak eğitimleri verilir.

  Ana yönetim değişikliklerinin mevcut sisteme olan etkileri detaylı olarak gözden geçirilir.

  Şirket içi/dışı kurum ve kuruluşlardan ve şirket içi her kademeden gelecek değişiklik taleplerine açık olunur ve talep edilen değişikliklerin zamanında karşılanamaması durumunda alternatif süreleri içermelidir.

  Yapılan değişikliklerin etkileri yıl sonunda yapılan Management Review raporunda analiz edilir.

 • KIYASLAMA POLİTİKASI
 • Sektörde önde gelen ulusal ve uluslararası şirketlerle bilgi alışverişinde bulunulur.

  Uluslararası sektörde önde gelen şirket ve kuruluşlar yakından takip edilir.

  Sektörde faaliyet gösteren eğitim kurum/kuruluşlarıyla yakın temasta olunur, her fırsatta ortak çalışma içinde bulunulmasına özel gayret gösterilir

  Denenmiş ve başarılı olmuş sistem ve uygulamaların takip edilmesi ve bünyeye adapte edilmesi işlemine öncelik verilir.

  Şirkete ait özellik ihtiva eden bilgilerin karşılıklı bilgi alışverişinde şirket dışına çıkmamasına özen gösterilir.

  Gizlilik dereceli bilgilerin deşifre edilmemesi gerektiği her an göz önünde tutulur.

  Sektörle ilgili periyodik yayınlar ve neşriyat yakından takip edilir, yeniliklerin şirket bünyesine adaptasyonu araştırılır.

  Özellikle kaza ve oluşmamış kaza (near miss) konularında mümkün olduğunca geniş katılımlı bir bilgi transfer ağı kurulur ve işletilir.

 • 3'NCÜ PARTİLERLE ÇALIŞMA POLİTİKASI
 • 3ncü Parti seçiminde öncelikle şirket kural ve prosedürlerine uygunluk aranır, bu kriterleri karşılamayan 3ncü partilerle çalışılmaz.

  3ncü Parti seçiminde ISO kalite belgelerine sahip taşeronlara öncelik verilir.

  3ncü Partiler her kademede şirketin kural ve prosedürlerine uygun olarak çalışacaklarını taahhüt ederler.

  3ncü Partilere işe başlama öncesinde şirketin uygulamakta olduğu emniyet, çevre koruma ve kaza önleme prosedürleri hakkında detaylı bilgi verilir ve bunlara tam olarak riayet istenir.

  3ncü Partilerin çalışmaları özellikle de emniyet ve çevre korumayla ilgili faaliyetleri devamlı olarak kontrol altında tutulur, emniyeti ve çevre korumayı riske edici hiçbir faaliyetlerine izin verilmez.

  3ncü Partilerin performansları değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçlarına göre müteakip çalışmalarda tekrar görev verilir.

  Yapılan değerlendirme sonuçları ilgili 3ncü Partilere de gönderilir ve böylece 3ncü Partilerin kendilerini geliştirmesi sağlanır.

  Yurtiçi 3ncü Partiler, özellikle kumanya firmaları gerekli görüldüğünde yerinde ziyaret edilir ve performansları değerlendirilir.

 • RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI
 • Risk analizi ve değerlendirmesi, şirket karar alma ve verme mekanizmalarında esas ve belirleyici faktör olarak ele alınır.

  Ofis ve gemi yönetim kademelerinde görev alan tüm personelin risk yönetimi şuuruna sahip olması sağlanır.

  Gerek ofiste ve gerekse gemilerde tespit edilmiş olan tehlikeli oluşumlara ve ticari faaliyetlerimiz kapsamında yer alan tüm liman/terminallere yönelik olarak risk değerlendirmeleri yapılır ve “Şirket Risk Bankası” oluşturulur.

  Şirkete özel, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Finans konularında ‘Risk Matrix’leri oluşturulur.

  Şirket risk alma ve riski kabullenme dereceleri/durumları tespit edilir.

 • EMNİYETLİ SEYİR POLİTİKASI
 • Şirket emniyetli, güvenilir ve etkili bir deniz taşımacılığı sağlayacaktır.

  Aşağıdaki notik yayınlarda belirtilen tavsiyeler tüm gemiler tarafından uygulanacaktır: Bridge Procedure Guide – International Chamber of Shipping Bridge Team Management – Nautical Institute. Bu notik yayınlar köprüüstünde hazır olacak ve seyir vardiyası ile görevli tüm personel tarafından anlaşılmış olacaktır.

  Şirket, emniyetli seyir için gerekli olan tüm ekipmanları ve personelin gerekli eğitimleri almasını sağlayacaktır.

  Şirket, seyir ile ilgili olarak uyulması gereken minimum standartları belirleyecektir.

  Gerek ulusal ve gerekse uluslararası seyir kurallarına kesinlikle riayet edilecektir.

  Gemi Kaptanları Şirket ile iyi bir diyalog içinde olmalı, kendi talimatlarını yayımlayarak Şirket politika ve endüstri standartlarına uygun vardiya tutma usül ve prosedürlerinin sürekliliğini sağlamalıdır. Seyir Vardiya Zabitleri, Kaptan kumandası altında, geminin emniyetli seyir operasyonundan sorumludur.

  Gemi Kaptanları, her limandan kalkmadan önce gemisinin her bakımdan denize elverişli olduğundan emin olmalıdır. Seyir Vardiya Zabitleri, gerektiğinde makina, dümen ve işaretleşme ekipmanları dahil tüm seyir ekipmanlarını etkili bir biçimde kullanmalıdır.

  Gemi Kaptanları, limandan kalkmadan önce rıhtım-rıhtım seferi içeren seyir planının (Tüm seyir cihaz ve sistemleri, seferle ilgili tüm harita ve yayınları güncel gemide mevcut son düzeltmeler dahil yapılmış olarak) hazır olduğundan ve yapılacak seyir açısından uygunluğunun kontrol edildiğinden emin olmalıdır. Seyir Vardiya Zabitleri, seyir planının içeriklerini anladıklarını belirtmek için planı imzalamalıdırlar.

 • SATIN ALMA POLİTİKASI
 • Yedek parça imalatçı / yetkili acenta, tedarikçi, teknik malzeme ve servis firma seçiminde öncelikli olarak asağıdaki kalite sertifikalarına ve istenenlere haiz olmaları dikkate alınacaktır. Sırası ile;

  1) 14001 Kalite belgesine haiz olması,

  2) ISO 9001 Kalite belgesine haiz olması,

  3) ISO 9002 Kalite belgesine haiz olması,

  IMPA ve/veya ISSA üyesi olması,

  5) Klas onaylı servis firmaları, ve

  6) Emniyet, Çevre ve Güvenlik kural ve kaidelerine dikkat eden ve uygulayan şirket olması.

  Yedek Parca ikmal kriterleri sırası ile;;

  1) Yapımcı firma,,

  2) Yapımcı firma yetki belgesine haiz acenta, ve

  3) Tedarikci firma.

  Alınacak yedek parcalar ve teknik malzemelerde asağıdaki özelliklere dikkat edilecektir.

  1) Orjinal parça olması,,

  2) Üreticisinin yedek parçası olması,

  3) Yan sanayi ve taklit malzeme olmaması için gerekli azami dikkat ve özveri sarfedilecektir, ve

  4) Malzemelerde asbest ve/veya insan ve çevre sağlığına zararlı toksik madde ihtiva etmemesi.

  Çevre politikaları ile ilgili 3. partilerden taleplerimiz;

  1) Yapımcı / tedarikçi / aracı firmaların paketlemelerinde çevre dostu malzeme kullanmaları talep edilecek,

  2) Talep edilen ürünlerin paketlerinin plastik hammadesi içermesi halinde, ağırlıkların yüksek ve paketlerin düşük tutulmasına gayret edilmesi,

  3) Kalite belgesi almaları partilerin teşvik edilmesi, ve

  4) Emniyet, çevre ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede olması.

  5)Yapımcı, tedarikçi ve servis firma tayinlerinde şirket prosedürleri ile bilgilendirme yapılması.

  Diğerleri;

  Tüm satınalma işlemlerinde; mümkün olduğu sürece , yerli ve yabancı en az üç firmadan fiyat teklifi alınması, alınamaması halinde Genel Müdürnden teyit alınarak optimal (kalite+fiat+teslim süresi + ödeme zamanı) seçimin yapılması,

  İkmal ve servis yapılmadan önce "ISPS" gereği gemilere ve acentalara bilgilendirme gönderilmesi, İkmale müteakip gemi kaptanlıklarımızdan alınan "Firma Değerlendirme Formu" değerlendirilmesi ve takibi yapılır,

  İkmale müteakip gemi kaptanlıklarımızdan alınan "Firma Değerlendirme Formu" değerlendirilmesi ve takibi yapılır,

  Gemi kaptanlıklarımızdan alınan "Firma Değerlendirme Formu" ndaki uygunsuzlukların tesbit edilerek gerekli düzeltici faaliyetler icin yapımcı / tedarikçi / aracı / servis firmalari nezdinde, uygunsuzluğun kök nedenlerinin talebi ve düzeltici faaliyetler kapsamındaki raporlarının alınması, alınan düzeltici faaliyetler konusunda, gemi kaptanlığına, eğer gerekirse tüm gemilere geri bildirim yapılması, “

  Tedarikçi firmalardan alınan ürün değişikliği, ürünlerde yaşanan sorunlar, ürünler ile yaşanan uygunsuzluklar ve çevre dostu yeni ürünler ve ambalajları ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin bölüm müdürlükleri ve gemi kaptanlıkları ile paylaşılacaktır,

  Departman K.P.I’larının, Risk Tayinlerinin, Harekat Planlarının dönemsel tanzimi ve sunumu,

  Her sene en az bir defa olmak kaydı ile; lokal ve Türkiye'de temsilcilikleri bulunan, Yapımcı / Tedarikçi / Aracı ve Servis firmaları ile, bilgi paylaşım toplantısı düzenlenmesi. Bilgi paylaşım toplantısında özellikle şirketimiz faaliyetlerindeki gelişmeler, geçmiş dönemde yaşanan sorunların irdelenmesi ve Çevre-Emniyet politikalarımızla ilgili bilgilerin tazelenmesi, Yapımcı / Tedarikçi / Aracı ve Servis firmaların görüş ve tavsiyelerinin alınması icra edilir,

  Dahili ve harici müşterilerimizle en üst düzeyde dayanışma ve uyum içinde çalışılacaktır,

  Şirket Yönetim El Kitabında mevcut "Satınalma Prosedürüne" ve "Akış Şeması"’na kesinlikle riyaet edilecektir.